Integritetspolicy enligt GDPR

 

Syfte och personuppgiftsansvar

Farment AB värnar om sina kunders integritet. Du kan därför alltid känna dig trygg med att anförtro oss dina personliga uppgifter och hanteringen av dessa. Målet med vår integritetspolicy är att beskriva vilka typer av uppgifter vi samlar in om dig som kund, hur dessa används och hur de lagras. Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning.

Vi ansvarar över att dina personliga uppgifter hanteras på ett korrekt sätt och vill lyfta fram dina rättigheter att granska dessa samt att begära rättelse om uppgifterna inte stämmer.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dessa uppgifter kan exempelvis vara namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Det kan också handla om elektroniska uppgifter såsom IP-adresser.

 

Varför behöver vi behandla dina personuppgifter?

Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig. Vi samlar aldrig in fler uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för ändamålet och försöker i möjligaste mån att använda oss av de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Andra anledningar till att vi behöver samla in dina personuppgifter beror på lagkrav och andra rättsliga förpliktelser.

 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in kommer i första hand direkt från dig. Vid olika typer av kontakt med oss lämnar du uppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och andra uppgifter som sparas. Det är alltså i första hand din uppgivna information vi använder oss av.

 

Varför behöver vi behandla dina personuppgifter?

Det finns flera anledningar till att vi behöver samla in och spara dina personuppgifter. Det beror i första hand på att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter gentemot dig som kund, bokföringskrav och skatterättsliga lagar. Andra anledningar till lagringen är för att säkerställa en fullgod service samt möjligheten att upprätta kontakt vid frågor och uppföljning.

 

Hantering och lagring av dina personuppgifter

Vi hanterar dina uppgifter enligt gällande lagar och förordningar. Den rättsliga grunden vi hänvisar till vid insamlandet av personuppgifter är fullgörande av avtal alternativt med stöd i rättslig skyldighet.

Huvudsakligen hanterar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal, i vilket du är en delaktig part, samt i bokföringssyften. Vi sparar därmed alltid alla personuppgifter så länge de är aktuella för ändamålet samt för att uppfylla de rättsliga förpliktelser vi är skyldiga till.

 

Dina rättigheter

Vi strävar efter att alltid vara transparanta gällande hur dina personuppgifter behandlas. Du har därmed alltid rätt att kräva full insyn i vilka personuppgifter vi lagrar om dig. I det fall du kräver ett utdrag av dessa uppgifter kan vi komma att begära kompletterande uppgifter. Syftet med detta är att säkerställa att personuppgifterna lämnas ut till rätt person.

Du har även alltid rätt att kräva en rättelse av de personuppgifter vi lagrar om de inte stämmer.